Đề kiểm tra 1 tiết lần 1, học kỳ 2, môn Vật lý, NH 2016-2017

Tải tại đây: 

KTRA_VL7_132.doc

KTRA_VL7_209.doc

KTRA_VL7_357.doc

KTRA_VL7_485.doc