Chi bộ Đảng

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1  Nguyễn Ngọc Tân  Bí thư Chi bộ
 
2  Nguyễn Thị Thu Hà  Phó Bí thư Chi bộ